هورمون ریشه زایی با فرمول اختصاصی

هورمون ریشه زایی با فرمول اختصاصی فلاورآمی یکی از محصولات مناسب برای ریشه دار کردن

قلمه های سخت خشبی، نیمه خشبی و چوبی است.

از آن جایی که عمل قلمه زدن و ریشه دار کردن قلمه در برخی از گل و گیاهان نسبتا سخت است برای

این که ریشه دار کردن قلمه به راحتی انجام شود استفاده از هورمون ریشه زایی با فرمول اختصاصی

بسیار در موفقیت ریشه دار کردن تاثیرگذار خواهد بود.

گیاهان به سه دسته گیاهان خشبی، نیمه خشبی و علفی تقسیم بندی می شوند. قلمه گرفتن از هر کدام این

گیاهان متفاوت است.

شرکت فلاورآمی برای اولین اقدام به تولید انواع هورمون ریشه زایی با فرمول اختصاصی کرده است و

برای هر دسته از گیاهان خشبی، نیمه خشبی و علفی یک نوع هورمون ریشه زایی تولید کرده است.

هورمون های ریشه زایی فلاورآمی تحت عنوان هورمون روتونکس قرمز برای گیاهان خشبی، روتونکس

بنفش برای گیاهان نیمه خشبی و روتونکس سبز برای گیاهان علفی تولید شده است.

مشاهده همه 3 نتیجه